Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Općine Trpinja

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. stavak 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( "Narodne novine“ broj 3/17.) i članka 46. Statuta Općine Trpinja ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 3/18), općinski načelnik Općine Trpinja, donosi
 

 

Copyright © Općina Trpinja