Zakonodavni okvir

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 • Zakon o proračunu (NN 144/21)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
 • Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
 • Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
 
Copyright © Općina Trpinja