Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2023. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz Proračuna Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/15) Općinski načelnik Općine Trpinja, dana 19. siječnja 2023., godine raspisuje i objavljuje
 

Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2023. godinu
 

Natječaj je otvoren od 19.1.2023. do 20.2.2023. (posljednji dan roka za prijavu).
 

(Objavljeno 19.01.2023.)
 

Copyright © Općina Trpinja