Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Trpinja (2020-2024.) na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),članka 29. stavak 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( „Narodne novine“ broj 3/17.) i članka 46. Statuta Općine Trpinja ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 3/18 i 3/20), općinski načelnik Općine Trpinja, donosi

(Datum objave 07.07.2020.)

 

Copyright © Općina Trpinja