REPUBLIKA HRVATSKA                                                                     
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                       
OPĆINA TRPINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 5/15), općinski načelnik Općine Trpinja 
 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja
 
1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja trajat će od 15.04.2016. do 22.04.2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja u prostorijama Općine Trpinja svaki radni dan od 7.00 do 15.00 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
 
2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 19.04.2016. godine u 10.00.sati u Općini Trpinja, u prostoru općinske vijećnice, Gajčanska 1, Trpinja.
 
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.
 
4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 22.04.2016. godine na adresu Općine Trpinja, Gajčanska 1, 32224 Trpinja.
 
5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Miroslav Palić, ing.
 
KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 2196/08-03-16-25
Trpinja, 1.travnja 2016.
Objavljeno 04.04.2016.

 

Copyright © Općina Trpinja