Dokumenti

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) općinski načelnik Općine Trpinja, kao predstavnik naručitelja- Općine Trpinja u smislu navedenog zakona,  javno objavljuje kako nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je Općina Trpinja kao naručitelj u sukobu interesa.
 

U smislu članka 76. stavka 2. ZJN 2016 Benedikt Draškić iz Vinkovaca, J.Dalmatinca 5c, kao predstavnik naručitelja Općine Trpinja i član stručnog povjerenstva za javnu nabavu, u sukobu interesa je sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • IZGRADNJA-VVK d.o.o., J.Kozarca 28, Vinkovci, OIB: 45533143162
  • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI, Nikole Tesle 43b, Vinkovci

 

Općina Trpinja, sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19) i članka 46. stavka 4. točke 30.  Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko –srijemske županije, broj 11/13 i 3/18) ustrojila je i vodi Evidenciju sklopljenih ugovora. Predmetne evidencije javno su dostupne i objavljene na Internet stranici Općine Trpinja, link na objavu https://www.opcinatrpinja.hr/index.php/dokumenti
Općina Trpinja je, sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) te sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj101/17), ustrojila i redovito ažurira Registar ugovora na propisanom obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave (dalje u tekstu:EOJN)  te isti javno objavljuje na stranicama EOJN-a i svojim na internetskim stranicama, link na objavu: https://www.opcinatrpinja.hr/index.php/dokumenti

 

Copyright © Općina Trpinja