Sjednice Općinskog vijeća Općine Trpinja

MANDAT 2013. - 2017.

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 6/14

Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijmeske županije" broj 11/13):"Donošenje odluke o utvrđivanju interesa Općine Trpinja za zamjenu zemljišnih čestica radi proširenja mjesnog groblja Bršadin".

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/14 i 15/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 15/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 18/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 20/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske žuapnije broj: 21/14

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 2/15
 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 5/15

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 7/15
 

Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijmeske županije" broj 11/13). Nova točka:  

1.1. Donošenje Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

                     1.2. Donošenje Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost drugog potpredsjednika vijeća Općine Trpinja

                     1.3. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

                     1.4. Donošenje Odluke o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

Usvojenom dopunom dnevnog reda predložene točke 1.,2.,3.,4. i 5. postale su točke 2., 3., 4., 5. i 6.

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/15
 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/15
 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 02/17
 

MANDAT 2017. - 2021.

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 10/17

 

Usvojena je Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja, na način da je dodana točka 7. “Donošenje Odluke o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Trpinja”
Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/17

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 17/17

 

 

Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije

 

 

 
 
Copyright © Općina Trpinja